MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 114 | NEURONAUKE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

KLIMATSKE PROMENE

 

Prof. dr Branimir Grgur

Istina ili zabluda?

Klima-uređaj naše planete

 

Funkcionisanje današnje civilizacije je nezamislivo bez potrošnje ogromnih količina različitih vidova energije. Do skoro, osnovni vid dobijanja energije bio je baziran na upotrebi neobnovljivih, fosilnih izvora(ugalj, nafta i prirodni gas). Zbog njihove ograničene količine i posledica po Zemljin ekosistem do kojih njihova upotreba dovodi, teži se primeni i nekih drugih, alternativnih vidova energije. Danas, praktično nijedan politički skup ne prolazi a da se ne pomene reč „dekarbonizacija“, pod čime se uobičajeno smatra smanjenje ili potpuni prestanak upotrebe fosilnih goriva i emisije ugljen-dioksida. To je, međutim, samo jedan od mnogobrojnih faktora koji dovode do globalnog zagrevanja.

KLIMATSKE PROMENE

Praktično, svi vidovi energije kojima Zemlja raspolaže potiču direktno ili indirektno od energije zračenja Sunca. Svi neobnovljivi izvori na Zemlji su nastali delovanjem Sunca, u dalekoj prošlosti, tokom Permiumskog perioda obilja (pre 250-300 miliona godina), u procesu fotosinteze. Prilikom erupcije supervulkana u oblasti Sibira, koja je trajala 200.000 godina i izazvala Perm-Trijas katastrofu, kada je nestalo gotovo 95% biljnog i životinjskog sveta, veliki deo biljne mase bio je prekrivan naslagama pepela. To je dovelo do povećanog pritiska i temperature a, u zavisnosti od njihove vrednosti, i do formiranja uglja, prirodnog gasa i nafte. Takođe, i energija vetra i biomase je posledica zračenja Sunca.

KLIMATSKE PROMENE

Principijelna šema formiranja efekta staklene bašte

Efekat “staklene bašte”

Sunce je veoma složene strukture. Jezgro predstavlja centralni deo Sunca. Sastavljeno je od vrelog i gustog gasa koje je u stanju plazme. U njemu vladaju visoka temperatura, između 15 do 20 miliona stepeni Celzijusa, i pritisak od 100- 400 milijardi bara. Izvor ogromne količine energije kojom Sunce raspolaže je reakcija termonuklearne fuzije jezgra vodonika u helijum. Energija koja se oslobodi stvaranjem 1 g He odgovara energiji od ~10-15 t dizela ili ~30-50 t uglja.
Najveći deo energije, u vidu visokoenetgetskog γ - zračenja (γ -fotoni), troši se na lokalno zagrevanje gasa. γ -fotoni teže da napuste duboke slojeve Sunca i, tokom puta ka površini, koji može trajati i do milion godina, gube veliki deo energije u interakcijama sa različitim česticama. Po dolasku na površinu Sunca, energija kojom tada raspolaže foton odgovara u najvećoj meri svetlosnom zračenju. Ovo zračenje se može podeliti na tri oblasti: ultraljubičastu, vidljivu i infracrvenu ili toplotnu. Od ukupne energije koja se ozrači sa Sunca, ~50% pripada infracrvenoj, ~40% vidljivoj i oko ~10% ultraljubičastoj oblasti. Čitav sunčev spektar koji stiže do Zemljine površine proteže se od ~250 nm do 2,5 μm.
Od ukupnog sunčevog zračenja koje stigne do atmosfere, ~25% se reflektuje od oblaka nazad u svemir, ~20% energije apsorbuju oblaci, gasovi i različite čestice, ~5% se reflektuje sa površine Zemlje i atmosfere u svemir, a ~50% stiže na Zemlju i raspoređuje se na: zagrevanje tla, topljenje snega i leda, isparavanje vode i fotosintezu.
Od ukupnog Sunčevog zračenja koje stigne do Zemljine atmosfere, 50% zračenja stiže do površine naše planete. Ovo zračenje izaziva zagrevanje površine, koje se izračava nazad u atmosferu. Da u atmosferi ne postoje gasovi staklene bašte, veći deo te toplotne energije bi bio emitovan nazad u svemir. Međutim, gasovi staklene bašte upijaju toplotnu energiju, što dovodi do zagrevanja atmosfere, a delom je reflektuju nazad ka Zemljinoj površini izazivajući, sekundarno, tercijarno itd. zagrevanje Zemlje i atmosfere. Sličan princip rada je i kod staklenika, odnosno staklenih bašti, te je ovaj način zagrevanja Zemlje dobio naziv „efekat staklene bašte“.

KLIMATSKE PROMENE

Osnovni gasovi koji formiraju efekat staklene bašte su ugljen-dioksid, vodena para, metan, sumporni i azotni oksidi. Takođe, različite hlorovane ili fluorovane organske supstance (freoni i haloni) koje se koriste, ili su se ranije koristile, pored povećavanja efekta staklene bašte, dovode i do uništavanja ozonskog omotača, koji u značajnoj meri sprečava prolazak izuzetno štetnog ultraljubičastog zračenja do površine Zemlje. U cikličnoj katalitičkoj reakciji, jedan molekul freona može da razori i do 100.000 molekula ozona. Smatra se da najviše posledica na globalno zagrevanje imaju: ugljen-dioksid (CO 2) 50-55%, hloro-fluorougljenici (CFC) i haloni - 25%, metan (CH 4 ) - 12% i azotni oksidi sa 6%. Bitno je napomenuti da, na primer, 1 t metana ima isti efekat kao i 25 t CO 2. Vodena para takođe ima veliki uticaj na globalno zagrevanje, ali se doprinos ne može precizno proceniti, s obzirom da je njen ciklus od nekoliko sati do nekoliko dana.

Najveći globalni emiteri

Takođe, i neki drugi gasovi izazivaju efekat staklene bašte; oni su u atmosferi prisutni u minornim koncentracijama, ali sa daleko većim potencijalom globalnog zagrevanja (PGZ) od navedenih gasova. Na primer, sumpor-heksafluorid (SF 6) ima ogroman potencijal globalnog zagrevanja. Na stogodišnjem nivou, 1 kg SF 6 ima potencijal globalnog zagrevanja koliko i ~16,3 tone CO 2. Njegova upotreba je rasprostranjena u elektroindustriji, a godišnja proizvodnja iznosi oko 10.000 t, sa vremenom postojanosti u atmosferi od 3200 godina. Još je gori primer heksafluoroetana (C 2 F 6), koji ima životni vek od 10.000 godina, te će za sto godina od emisije, 1 kg imati isti efekat kao i 18,2 t CO 2.

“ZELENA ENERGIJA” NIJE BAŠ ZELENA

Konvertori energije obnovljivih izvora imaju svoju predemisiju gasova staklene bašte. Za proizvodnju vetrogeneratora, solarnih kolektora, hidroelektrana… potrebne su ogromne količine čelika, bakra (po toni se emituje 6-10 t CO2 ), silicijuma koji se dobija na visokoj temperature i cementa (po toni se emituje ~1 t CO 2). Pri postavljanju hidroelektrana, koriste se čelične armature za brane, a čelik i bakar za generatore, transformatore i dalekovode. Ta predemisija smanjuje „zelenu boju“ dobijene energije iz obnovljivih izvora.

Najveći globalni emiter gasova staklene bašte antropogenog porekla je energetski sektor (proizvodnja primarne i sekundarne toplotne i električne energije) sa učešćem od 25%. Na drugom mestu, sa 24%, nalaze se objedinjeni poljoprivreda, šumarstvo i druga upotreba zemljišta (uključujući i 14,5% od stočarstva), zatim industrija sa 21%, saobraćaj sa 14%, građevina sa 6% i ostatak od 10% koji se pripisuje svim drugim aktivnostima.

Naročito je zanimljivo poreklo metana i amonijaka od stočarstva. Američka organizacija za hranu i poljoprivredu predviđa da bi se emisija metana u poljoprivredi mogla povećati za 60%, do 2030. godine. Oko 1,5 milijardi krava na svetu emituju ogromnu količinu metana tokom varenja biljne mase, od 100 litara do 300 litara dnevno.
Međutim, manje se govori da, pored prirodnog zagrevanje usled prisustva gasova staklene bašte i delovanja Sunca, ogromne količine toplotne energije ljudi emituju svakoga dana. Kuvanja kafe, rad različitih električnih uređaja, vožnja automobila, uključeni farovi tokom dana… koje treba pomnožiti sa stotinama miliona ili par milijardi, pa sve do visokih peći, termoelektrana, aviona, skopčano je sa emitovanjem ogromnih količina toplotne energije. Ta energija u nesagledivoj meri utiče na globalno zagrevanje pošto, zbog prisustva gasova staklene bašte, ostaje trajno zarobljena na Zemlji.

KLIMATSKE PROMENE

Kumulativni i domino efekat

Smena godišnjih doba uslovljava periodičnost rasta biljnih kultura. Na severnoj hemisferi, tokom proleća i leta, buja prirodna i poljoprivredna vegetacija koja, u procesu fotosinteze, troši atmosferski ugljen-dioksid a oslobađa kiseonik. Tokom jeseni i zime, dolazi do delimičnog odumiranja biljne mase uz truljenje, pri čemu se deo ugljen-dioksida vraća u atmosferu. Suprotan proces se odigrava na južnoj Zemljinoj hemisferi, i tako ciklično dolazi do prirodnog kruženja ugljen-dioksida. Takođe, u zavisnosti od temperature, tokom zime, u okeanima i morima rastvara se ogromna količina ugljen-dioksida.
Uticaj efekta staklene bašte na prirodu je ogroman i ima kumulativni i domino efekat. Primarna posledica delovanja efekta staklene bašte je porast prosečne temperature atmosfere. Sa porastom temperature, dolazi do topljenja ledenih polarnih pokrivača i glečera. Smanjivanjem njihove površine, smanjuje se i sposobnost refleksije primarnog zračenja Sunca i povećava apsorpcija zračenja na tamnijim površinama ispod leda i snega, što dovodi do dodatnog zagrevanja. Isti efekat ima i taloženje čestica čađi na ledenim pokrivačima.

KLIMATSKE PROMENE

Tokom hiljada godina taloženja snega i leda, u njima je bila zarobljena i ogromna količina atmosferskog ugljen-dioksida, koji se otapanjem vraća u atmosferu. Takođe, topljenje leda oko polarnih kapa dovodi i do porasta nivoa mora. Povlačenjem ledenog pokrivača, naročito u Kanadi, Aljasci i Sibiru dolazi do topljenja permafrosta, ogromnih prostranstava zaleđene zemlje, sa površinom od oko 18 miliona km², u kojoj se nalazi velika količina biljne materije. Porastom temperature stvaraju se idealni uslovi za njeno anaerobno truljenje, pri čemu se formira i oslobađa metan.
Ključ klime na Zemlji krije se u kružnom toku vodenih masa od severnog Atlantika do severnog Pacifika - Golfska struja. U Atlantiku se topla voda hladi i tone pa hladna voda, u obliku dubinske struje, teče oko cele planete prema Pacifiku. Tamo se postupno zagreva i uzdiže kako bi potom ponovno potekla površinom prema Atlantiku. Ovakvo strujanje je glavni „klima-uređaj“ Zemlje, pri čemu se ekvatorijalni delovi rashlađuju a polarni zagrevaju, što je osnovni razlog relativno umerenih temperatura na Zemlji. Ukoliko bi došlo do otapanja polarnih ledenih kapa, Golfska struja bi prestala da cirkuliše i temperatura u ekvatorijalnom delu bi dostigla veoma visoke vrednosti, a severna i južna hemisfera bi se ohladile i stvorili bi se, kontradiktorno, pogodni uslovi za novo ledeno doba.

KLIMATSKE PROMENE

Ciklus kruženja vode u okeanima - Golfska struja

Sekundarni negativni efekti delovanja gasova staklene bašte se ogledaju u uticaju na biljni i životinjski svet. Porast temperature i topljenje leda drastično utiču na promenu staništa različitih biljnih i životinjskih vrsta. Prisustvo sumpornih i azotnih-oksida u atmosferi dovodi do pojave kiselih kiša, koje imaju negativne posledice na razvoj različitih biljnih kultura, odumiranje šuma i slično. Uticaj na zdravlje ljudi (a svakako i životinjskog sveta) je više nego dokumentovan. Takođe, negativne posledice se ogledaju i u smanjenju mase fitoplanktona, koji čine prvu kariku u lancu ishrane morskih životinja, a i na odumiranje mikroskopskih feraminofora, čije ljušture se sastoje od kalcijum-karbonata stvorenog iz rastvorenog ugljen-dioksida u morima i okeanima.
Nakon ugibanja, za sada, ogromne količine zarobljenog ugljenika se deponuju na morskom dnu i trajno ga uklanjaju. Tokom miliona godina, feraminofore su se taložile na dnu okeana i formirale planinske masive sastavljene od krečnjačkih stena. Danas, mi besomučno kopamo krečnjak i proizvodimo kalcijum-oksid, negašeni kreč, CaO, zagrevanjem na visokim temperaturama uz uglavnom korišćenje neobnovljivog prirodnog gasa, pri čemu se u procesu izdvaja davno zarobljeni ugljenik u površini Zemlje u količini od 1 t CO 2 po toni CaO.

KLIMATSKE PROMENE

Feraminofora

Stvarne i moguće posledice

Nepredvidivost vremenskih prilika, sa sve većim brojem gradonosnih padavina i poplava su stvarne posledice globalnog zagrevanja. Temperature okeana na Zemlji su takođe sve toplije - što znači da tropske oluje mogu prikupiti više energije. Drugim rečima, globalno zagrevanje ima sposobnost da pretvori oluju kategorije 3 u opasniju oluju kategorije 4. Naučnici su konstatovali da se učestalost uragana u severnom Atlantiku povećala od ranih 1980-ih, kao i broj oluja koje dostižu kategorije 4 i 5. Sezona uragana na Atlantiku 2020. godine uključivala je rekordnih 30 tropskih oluja, ukupno 13 uragana i 6 velikih uragana. Sa povećanim intenzitetom uraganskih oluja neminovno dolazi do gubitaka ljudskih života i ogromnih materijalnih razaranja.

Ako se ne smanje emisije gasova, klimatske promene mogle bi dovesti do smrti više od 250.000 ljudi širom sveta svake godine a 100 miliona ljudi odvesti u siromaštvo, do 2030!
Shodno tome „dekarbonizacija“ je samo jedan manji segment borbe protiv katastrofe klimatskih promena. Da bi se izbegle najgore posledice klimatskih promena, mora se smanjiti globalna emisija gasova staklene bašte za čak 40% do 2030. Da bi se to dogodilo, globalna zajednica i svaki pojedinac moraju preduzeti hitne konkretne korake. Idealno bi bilo, pored korišćenja obnovljivih izvora, intenzivno pošumljavanje, zbog asimilacije ugljen-dioksida. Na žalost, 1 ha šume asimiluje godišnje samo 4 t ugljen-dioksida, što je nedovoljna količina za smanjenje njegove koncentracije u kratkom vremenskom periodu.

 


Prof. dr Branimir Grgur

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA