MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 74
Planeta Br 74
Godina XIII
Jul. 2016 - Avgust. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

JUBILEJI

 

Jubileji

70 godina Matemati�kog instituta

Po�elo je od Milankovi�a

U Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, prekoputa zgrade SANU, sme�ten je najstariji nau�no istra�iva�ki institut u Srbiji (i nekada�njoj Jugoslaviji) - Matemati�ki institut; 45 doktora nauka i 25 doktoranata danas zaposlenih u ovoj ustanovi imaju privilegiju da s ponosom budu u�esnici zna�ajnog jubileja - 70 godina od osnivanja ovog nau�nog tela.Sada�nji direktor dr Zoran Ognjanovi� je nasledio dr Zorana Markovi�a koji je niz godina vodio i usmeravao rad Instituta.
Idejni tvorac i jedan od osniva�a je Milutin Milankovi�. Inicijativa za osnivanje javila se 1945. od strane grupe matemati�ara, �lanova Akademije koji su pre rata bili neformalno okupljeni oko ure�ivanja najstarijeg mateti�kog �asopisa �Publications matematiques�.

M3 2016 Me�u njima je bio i Mihailo Petrovi�-Alas, koji nije do�ekao prvu sednicu novoosnovanog Instituta, maja 1946. Ovaj institut, zajedno sa jo� osam instituta, pripada dr�avnim institutima �iji je osniva� SANU, sa kojom ima poseban odnos. �lanovi Akademije su u Upravnom odboru i Nau�nom ve�u Matemati�kog instituta, rukovode nekim seminarima, projektima i sl. Nit koja se prote�e u radu Instituta tokom svih ovih godina je na�in na koji je organizovana matematika kod nas. Po�to je matematika op�teobrazovni predmet, zastupljena je na velikom broju visokoobrazovnih institucija. To su po pravilu male katedre na kojima se prou�avaju najrazli�itje oblasti matematike. Tako se pokazalo da Institut predstavlja prirodno mesto za grupisanje matemati�kih istra�ivanja, i gde matemati�ari mogu da sara�uju.Institut ima odeljenja van Beograda: u Ni�u i Novom Sadu, �to omogu�ava istra�iva�ima koji ne �ive u Beogradu, da budu zaposleni u njemu i, samim tim, uklju�eni u njegov rad. Dugo godina, u Institutu je bilo oko petnaestoro zaposlenih. Pored istra�ivanja, oni su pru�ali i tehni�ku pomo� organizacije projekata tako da se de�avalo da, na projektima Instituta, rade nau�nici i istra�iva�i koji nisu formalno zaposleni u ovoj instituciji. Na primer, akademik Cvetkovi� je vodio projekte iz teorije grafova, a bio je zaposlen na Elektotehni�kom fakultetu. Njegovi saradnici su bili sa razli�itih fakulteta i univerziteta. Posredi je dinami�ka i fleksibilna organizacija u kojoj se istra�iva�i okupljaju oko projekta.

Me�utim, kruti administrativni uslovi i finansiranje su prili�no ote�avali takav na�in funkcionisanja pa se, vremenom, zbog promene na�ina finansiranja, pove�avao i broj stalno zaposlenih. Na fakultetima nije bilo dovoljno mesta za nau�ne kadrove a neki istra�iva�i su po�eli da prijavljuju svoje interne projekte, pa je Institut najkvalitetnije nau�nike zaposlio. U poslednjih deset godina broj ljudi je vi�estruko porastao. Njihova nau�na zvanja (nau�ni saradnik, vi�i nau�ni saradnik i nau�ni savetnik) odgovaraju zvanjima docenta, vanrednog i redovnog profesora na fakultetu. Po�to je u pripremi novi projektni ciklus, da li �e se takva misija Instituta o�uvati nije sasvim izvesno.


 

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potra�ite u magazinu
"PLANETA" - �tampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
U�tedite �itaju�i digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
U�tedite �itaju�i digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

�itajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predla�e
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 74
Planeta Br 74
Godina XIII
Jul. 2016 - Avgust. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2015. PLANETA