MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 58
Planeta Br 58
Godina X
Juli - Avgust 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - DECENIJA �PLANETE�

 

 

Akademik Vladimir Stevanovi�, Biolo�ki fakultet, Beograd

Tragom Pan�i�a i Ko�anina

Nau�na problematika kojom se bavim odnosi se na nekoliko me�usobno povezanih a veoma �irokih nau�nih disciplina - biljna taksonomija, floristika, fitogeografija, sin- i idioekologija biljaka i konzervaciona biologija. Ove nau�ne discipline pripadaju tzv. prirodnja�kim biolo�kim naukama (Natural History Sciences) koje imaju najdu�u tradiciju od svih biolo�kih disciplina, u globalnim razmerama, pa i kod nas. One su posebno dobile na zamahu otkako je usvojena konvencija o biolo�koj raznovrsnosti i zna�aju za�tite biljnog i �ivotinjskog sveta na globalnom i regionalnom nivou. Skoro u isto vreme do�lo je do interdisciplinarnog povezivanja klasi�nih prirodnja�kih discipilina, posebno taksonomije, biogeografije i ekologije, sa molekularnom biologijom.

Nova era prirodnja�ke biologije

Mnoge nedoumice vezane za taksonomske statuse razli�itih kategorija �ivih bi�a, od vrsta do familija i rodova, danas se obja�njavaju na osnovu molekularnih pokazatelja. Ovakav pristup u savremenoj taksonomiji zna�ajno je izmenio dosada�nja shvatanja filogenije vrsta i njihove pripadnosti vi�im taksonima. Novi pristup u fitogeografiji koja koristi molekularne pokazatelje - filogeografija primenjuje se za obja�njenje starosti populacija vrsta u okviru areala, refugijalnih delova areala, migracionih puteva i povezanosti preda�kih i recentnih populacija, �to je bilo nemogu�e primenom klasi�nih metoda. Primenom molekularnih metoda i digitalne tehnike i obrade podataka u taksonomiji, horologiji i fitocenologiji otvorena je nova era prirodnja�ke biologije.

Akademik Vladimir Stevanovi�Od mnogih nau�nih aktivnosti, istra�ivanja, projekata, radova ura�enih sa saradnicima i doktorantima na Katedri za ekologiju i geografiju biljaka za razvoj prirodnja�kih biolo�kih disciplina u Srbiji, posebno mi se �ini va�nim objavljivanje, posle dvadeset godina, novog izdanja SANU Flora Srbije 2 (2012), kapitalne edicije na kojoj sam sa saradnicima radio i kao urednik i kao autor.

Va�na su i dve monografije u kojima sam u�estvovao kao urednik i autor odre�enih poglavlja: Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od me�unarodnog zna�aja (1995) i. Crvena knjiga flore Srbije-i��ezli i kriti�no ugro�eni taksoni (1999). Zna�aj ovih dela je u �injenici da su ona me�u prvima u Evropi predstavila problematiku o�uvanja biodiverziteta na regionalnom nivou nekoliko godina posle dono�enja Konvencije o biolo�koj raznovrsnosti u Rio de �aneiru.

Dvanaest novih vrsta

Nastavljaju�i tradiciju na�ih botani�ara i akademika Josifa Pan�i�a i Nedeljka Ko�anina, posebno mesto u istra�ivanjima posvetio sam endemo-reliktnim predstavnicima roda Ramonda na Balkanskom poluostrvu. U okviru vi�e od 20 radova objavljeni su rezultati istra�ivanja koji se odnose na rasprostranjenja dve vrste ovog roda, Ramonda serbica i R. nathaliae, razdvajanje njihovih areala du� vododelnica Dunavskog, Jadranskog i Egejskog sliva, utvr�ivanje zona simpatrije, odnosno sintopije ove dve vrste u okolini Ni�a, kao i biohemijskih i ekofiziolo�kih mehanizama njihove poikilohidri�nosti, sposobnosti su�enja (ali ne i umiranja) i ponovnog o�ivljavanja.

Kao �lan Me�unarodnog kmiteta Atlas flore Evrope, zajedno sa saradnicima, u�estvujem u realizaciji ovog jedinog panevropskog projekta koji objedinjuje oko 100 botani�ara iz Evrope. Na�im radom kartirano je rasprostranjenje vi�e od 450 vrsta vaskularne flore na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Vi�egodi�nji rad u biljnoj taksonomiji rezultirao je otkri�ima 12 novih vrsta vaskularnih biljaka za nauku, koje sam sa saradnicima objavio u uglednim me�unarodnim �asopisima. U poslednjoj deceniji to su: Draba laconica V. Stevanovi� & Kit Tan, 2003. sa Tajgeta (Peloponez), Silene acaulis L. subsp. vanensis Oygokce, Tan & V. Stevanovi� 2005, iz isto�ne Anadolije, Heliosperma oliverae M. Niketic & V. Stevanovi�, 2006. s Prokletija, Helianthemum marmoreum V. Stevanovi�, Matevski & Kit Tan. iz Makedonije, 2009, Edraianthus lakusicii D. Laku�i� & V. Stevanovi�, 2009, sa Lov�ena, Jurinea micevskii V. Stevanovi�, Matevski & Kit Tan sa Gali�ice, 2010, Petasites anapetrovianus Kit Tan, J. Zielinski, V. Vladimirov & V. Stevanovi�, 2010 sa Pinda (Gr�ka), i Edraianthus canescens D. Laku�i�, M. Niketi� & V. Stevanovi� 2013. sa Kablara.

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potra�ite u magazinu
"PLANETA" - �tampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
U�tedite �itaju�i digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
U�tedite �itaju�i digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 58 naslovna
BROJ 58 naslovna
Godina X
Jun - Juli 2013.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2014. PLANETA