MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 58
Planeta Br 58
Godina X
Juli - Avgust 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - DECENIJA „PLANETE“

 

Pripremio: Miomir Tom

Akademik Miljenko Perić, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd

Pohvale profesora Kurla

Akademik Miljenko PerićOd šezdesetih godina pa do kraja prošlog veka dominantna linija u kvantnoj hemiji bila je ona zasnovana na ab initio računanjima uz korišćenje programskih paketa kontinuirano rastućeg stepena sofistikacije (zaključno sa Gaussian , MOLPRO , TURBOMOLE i sl.). Ab initio metode baziraju se isključivo na osnovnim principima kvantne mehanike, tj. ne pretpostavljaju nikakva apriorna znanja o molekulu koji se tretira (osim onih elementarnih, naime o broju elektrona i broju i vrsti jezgara koji ga konstituišu), niti aposteriorne informacije kao most ka tumačenje i predikciji odgovarajućih eksperimentalnih rezultata. Praktično izvođenje ab initio postupka vrši se, međutim, uz niz aproksimacija (Born–Openhajmerova (M. Born, R. Oppenheimer , 1927), nerelativistička, Hartri–Fokova ( D. R. Hartree, 1928; W. Fock, 1930), MOLCAO (molekulske orbitale kao linearne kombinacije atomskih orbitala),...) čija je svrha redukcija obima računa na prihvatljivu meru, a cena ograničena tačnost rezultata. Za razliku od onih koje se primenjuju u semiempirijskim metodama, ove su aproksimacije fizički opravdane i mogu se, ako je njihova realističnost u konkretnoj situaciji sumnjiva, izostaviti. Nadgradnja Hartri–Fokove aproksimacije metodama interakcije konfiguracija ( CI ), Möller–Plesset a, Coupled-Cluster , CEPA , ..., uz korišenje sve moćnijih računara, dovela je do dramatične redukcije grešaka računa, ali se ab initio metode i dalje koriste za tretiranje relativno malih molekula.

Glavni pravac u kvantnoj hemiji poslednjih godina (čak poslednjih decenija) predstavlja ono što bi se moglo nazvati „kompjutacionom“ (kvantnom) hemijom. Na ovaj način tretiraju se veliki molekuli - od onih interesantnih za organsku hemiju do biološki važnih. Pri tome se koriste džinovski komercijalni programski paketi, često kao „crne kutije“. Najpoznatiji među njima je Gaussian . Sačinio ga je veliki broj vrhunskih kvantnih hemičara pod rukovodstvom J. A. Popla ( J. A. Pople ), kome je za ovaj pothvat dodeljena Nobelova nagrada (1998). U Gaussian su ugrađene sve moguće ab initio metode, ali većina korisnika služi se metodom „funkcionala gustine“. Osnovna ideja metode zasnovana je na dokazu teoreme da je energija molekula jednoznačna funkcija njegove elektronske gustine ( P. Hohenberg , W. Kohn , 1964), te da nije neophodno imati kao intermedijarnu veličinu neobično složenu talasnu funkciju. Problem je što se ne zna kako izgleda egzaktan funkcional, niti kakav oblik ima elektronska gustina. Stoga se u praktičnoj primeni ova metode na nekoliko mesta udaljava od čiste ab initio filozofije i počinje da ozbiljno podseća na semiempirijske postupke ( W. Kohn , J. Sham , 1965; A. D. Becke , 1993).

Kvantnom hemijom sam počeo da se bavim u njenoj ab initio varijanti, sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Tada su se računali mali (najčešće dvoatomski i troatomski) molekuli i to, uglavnom, njihova ravnotežna struktura, „vertikalni elektronski spektri“ i potencijalske krive. Krajem sedamdesetih proširio sam oblast rada na istraživanje neadijabatskih (izbegnuta presecanja potencijalskih površi, prvenstveno pobuđenih elektronskih stanja valentnog i ridbergovskog karaktera, vibronska interakcija u troatomskim molekulima, tzv. Rener–Telerov efekat ( R. Renner , 1934)) i relativističkih (spin–orbitna i magnetna hiperfina sprega) efekata. Zatim se usmerio ka složenijim sistemima, počev od istraživanja vibronske interakcije, kombinovane s relativističkim efektima, u četvoroatomskim molekulima (pri čemu sam modifikovao i uopštio ideju Petelina i Kiseljeva ( A. N. Petelin , A. A. Kiselev , 1972)), da bi kasnije razvio jednostavne postupke za ab initio proučavanje Renner–Telerovog efekta u petoatomskim i šestoatomskim molekulima, i konačno u linearnim molekulima sa proizvoljnim brojem jezgara.

Svojim najznačajnijim rezultatima smatram niz radova posvećenih tumačenju i predikciji neobično kompleksnih spektara (tri uzajamno interagujuća elektronska stanja, kombinovana sa efektima anharmoničnosti, uzajamne sprege vibracionih modova, spin-orbitnom i hiperfinom spregom) molekula C 2 H. Ovi radovi izazvali su pohvalne reakcije drugih autora, posebno prof. Kurla ( R.F. Curl ), kasnije dobitnika Nobelove nagrade (1996).

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 58 naslovna
BROJ 58 naslovna
Godina X
Jun - Juli 2013.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA