MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 58
Planeta Br 58
Godina X
Juli - Avgust 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - DECENIJA „PLANETE“

 

Pripremio: Miomir Tom

Akademik Gradimir Milovanović, Matematički institut SANU

Autor “Biblije o polinomima”

Akademik Gradimir MilovanovićPodručje mog istraživanja su numerička analiza i teorija aproksimacija, matematičke oblasti koje su poslednjih decenija u punom procvatu. Impozantan progres koji se desio u poslednjoj dekadi , u tzv. simboličkom izračunavanju koje se može sprovoditi na najrazliči ti jim složenim objektima i strukturama, kao i razvoj aritmetike proizvoljne preciznosti u informatičkoj tehnologiji, omogućio je nove vidike i niz novih mogućnosti u numeričkoj matematici.

Visokokvalitetni softver i njegova implementacija na brzim procesorima omogućili su ne samo kompleksna izračunavanja kakva se ranije nisu mogla ni zamisliti, već su omogućila povratno i teorijski progres. Novi pristupi i teorije u polinomijalnoj težinskoj aproksimaciji omogućavaju danas mnoge nove primene i tretiranje problema sa singularitetima kakvi se pojavljuju u realnom svetu. U takvom naučnom ambijentu se pojavila i moja monografija Interpolation Processes Basic Theory and Applications , u koautorstvu s kolegom Mastrojanijem ( Giuseppe Mastroianni ) iz Italije, u izdanju Springer Verlag , 2008.

U monografiji smo prikazali na š e zna č ajne rezultate u interpolacionim i kvadraturnim procesima , koji omogu ć avaju optimalni izbor interpolacionih č vorova , na bazi teorije ortogonalnosti , obezbe đ uju ć i na taj na č in da pomenuti procesi postaju konvergentni i atraktivni za primenu , š to u ranijem periodu nije bilo mogu ć e , kao i uvo đ enje te ž inskih funkcija u cilju “ubijanja” singulariteta, čime je obezbeđen aparat za tretiranje problema sa singularitetima. Knjiga je rezultat naših višegodišnjih istraživanja i naučne saradnje koja traje punih 25 godina. Sve veća citiranost ove monografije u svetu ukazuje da će ona biti prihvaćena poput one iz 1994. g odine, “ Topics in Polynomials : Extremal Problems , Inequalities , Zeros ” koju danas mnogi zovu “ Biblija o polinomima ”.

Tokom poslednjih desetak godina rukovodio sam projektima koje je finansiralo nadležno m inistarstvo za nauku: Primenjeni ortogonalni sistemi, konstruktivne aproksimacije i numerički metodi (2002 - 2005); Ortogonalni sistemi i primene (2006 - 2010); Aproksimacija integralnih i diferencijalnih operatora i primene (2011 - 2014), kao projektom New Methods for Quadrature (2006 - 2008) iz programa SCOPES koji je finansirala š vajcarska nacionalna nau č na fondacija . R ezultati na ovim projektima publikovani su u najboljim međunarodnim časopisima i doprineli su visokom rejtingu naše zemlje u ovim naučnim obl a stima.

U SANU sam izabran 2006. za dopisnog člana, a 2012. za redovnog. U referatu povodom izbora za redovnog člana SANU detaljno su prikazani rezultati koje sam ostvario u poslednjih šest godina, uključujući i njihovu citiranost [2210 (Google scholar), 910 (Web of Science)]. U svojoj karijeri p ublikovao sam oko 280 naučnih radova, od toga većinu u vrhunskim međunarodnim časopisima. Interpolacija, kvadraturni procesi i teorija ortogonalnosti su moja stalna i centralna preokupacija, jer u vođenje nestandardnih tipova ortogonalnosti, nestandardnih kvadraturnih procesa i uopštenja Gausovih (Gauss) kvadratura u raznim pravcima, otvaraju nova polja i puteve za istraživanja.

Povodom mojih 60 godina ž ivota organizovan je me đ unarodni skup u Ni š u sa više od sto nau č nika iz sveta , a u izdanju Springer Verlag ( Berlin – Heidelberg – New York , 2010) objavljena je monografija “ Approximation and Computation – In honor of Gradimir V . Milovanovi ć”, č iji su urednici bili poznati svetski nau č nici i moji dobri prijatelji Valter Gau č i ( W . Gautschi ) iz SAD , jedan od najve ć ih nau č nika u oblasti numeri č ke analize XX veka , Đ. Mast r ojani i Temistokle Rasias ( Th . M . Rassias ) iz Gr č ke .

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 58 naslovna
BROJ 58 naslovna
Godina X
Jun - Juli 2013.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA