MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 49
Godina IX
Januar - Februar 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

HOBI

 

Pripremio: Oliver Klajn

Sakupljanje knjiga

Izme�u miliona i ljubavi ka �itanju

Postoje ra�irene predrasude da je sakupljanje knjiga elitisti�ka delatnost i da se time mogu baviti samo erudite i u�enjaci. Zapravo mogu�nosti su veoma raznovrsne za odabir kriterijuma prema kojem se knjige sakupljaju pa tako gotovo svaki ljubitelj knjiga mo�e postati kolekcionar.

Neki kolekcionari kupuju samo vrlo jeftine knjige, ne uste�u�i se da uzimaju knjige na buvljoj pijaci ili na ulici. Ali njihova kolekcija jeftinih knjiga, kao celina, neretko dobija na vrednosti i smislu. U kolekcionarskim krugovima veoma se ceni prvo pojavljivanje nekog dela. To mo�e biti prvo izdanje ili prvi izdava� odre�ene knjige, prvi broj nekog stru�nog �asopisa, prvi roman nekog pisca, u slu�aju dopunjenog i do�tampanog izdanja prvi tira� i sli�no.

Znatno manje kolekcionara sakuplja kasnija izdanja. Te knjige su manje cenjene u bibliofilskim krugovima mada su ta izdanja, po pravilu, bogatija podacima. Kolekcionari obra�aju pa�nju i na slu�ajeve kada je deo izdanja namerno druga�ije od�tampan. Na pimer, na ve�em formatu hartije. Mogu postojati i sitnije razlike u tekstu unutar istog tira�a.

Kriterijumi o�uvanosti

Pod pojmom antikvarne knjige podrazumevaju se knjige starije od sto godina. Vremenom se zna�enje pro�irilo pa danas maltene svaka knjiga koja nije dostupna u knji�arama, koja je ne�to starija i kori��ena, dobija epitet antikvarna.

Najvrednije srpske knjige

•  "Miroslavljevo jevan�elje", 1185. autor Grigorije Dijak, Narodni muzej u Beogradu
•  "Vukanovo jevan�elje", 1197. jedan od autora je starac Simeon, Sankt Petersburg
•  "Hilandarski tipik", 13. vek, napisao Sveti Sava
•  "Mati�ni apostol" (na pergamentu), 13. vek, Biblioteka Matice srpske
•  "�ivot despota Stefana Lazarevi�a", 15. vek, napisao Konstantin Filozof
•  "Marijno jevan�elje" (na staroslovenskom), Sankt Petersburg
•  "�itije imperatora Petra Velikog", 1772, napisao Zaharije Orfelin

Kolekcionari se o svemu mogu informisati iz antikvarskih kataloga. Tu dobijaju prikaze detalja vezanih za izgled, godinu i mesto izdanja, stepen o�uvanosti knjige i sli�no. Od velikog zna�aja je to u kakvom je stanju primerak dela koje neko unosi u svoju kolekciju. Pojedinci ne�e kupiti delo �iji stepen o�uvanosti ne zadovoljava njihove kriterijume a drugi �e to u�initi samo ako veruju da ne�e biti u poziciji da nabave bolje o�uvan primerak. Za o�uvanost knjige ne postoje jedinstveni standardi, pa je to prepu�teno pojedina�nom sudu sakuplja�a knjiga. Postoje �est utvr�enih nivoa o�uvanosti, od najkvalitetnijeg ka najslabijem, ali oni nisu op�teprihva�eni i mogu slu�iti samo kao orijentir.

Kriterijumi ovog hobija podrazumevaju da izdanja stara nekoliko decenija budu u gotovo idealnom stanju a delo starije od sto godina mora da ima malo mrlja na ostareloj hartiji. Tako�e, o�te�enja korica i strana, odnosno njihova nagri�enost mora biti minimalna i kod veoma starih dela.

Antikvari u svetu pru�aju opis o�uvanosti knjige. Sa tim opisom potencijalni kupac ne mora da se slo�i i neretko se kupljena knjiga mo�e vratiti uz povra�aj novca ukoliko ne zadovolji o�ekivanja. Tako�u, bibliofili izbegavaju kupovanje dela kojima nedostaju pojedine strane ili delovi teksta.

Osim antikvarskih kataloga za kolekcionare, va�nu ulogu imaju bibliografije. Obi�no se �tampaju u malim tira�ima i puno ko�taju pa se bibliofili neretko odlu�uju da u bibliotekama potra�e podatke vezanih za svoju zbirku. Prate se i licitacije knjiga i �itaju zapisnici.

Efemere

Postoje brojne retke i stare knjige koje ne zanimaju ni kolekcionare ni �itaoce. To mogu biti dela malo poznatih i davno zaboravljenih pesnika i pisaca, zastarele nau�ne i tehni�ke knjige i niz drugih knjiga koje ne privla�e skoro nikoga. Ima slu�ajeva da neka knjiga koja je dugo smatrana za vrlo retku izgubi taj status me�u sakuplja�ima.

Najskuplje knjige na svetu

•  Gutenbergova "Biblija", 1456. Prva �tampana knjiga. Koliko se zna, danas ih, u celovitom obliku, ima dvadesetak. Cena im je 25 do 35 miliona dolara. Knjiga je pisana je na latinskom jeziku, a ukra�ena je minijaturama i inicijalima. Ima 1282 stranice a �tampano je manje od trista primeraka.

•  "Prvi folio", 1623. je edicija pozori�nih predstava. Knjigu je pripremio Vilijem �ekspir, a objavljena je sedam godina posle pi��eve smrti. Sadr�i 36 pozori�nih komada, od kojih su dvadesetak �ekspirovi. Prva edicija prodata je za 22,5 miliona dolara.

•  "Kodeks Lester", 1717. Knjiga je nazvana po grofu od Lestera, ima 72 stranice. Sadr�i skice i nau�ne bele�ke eonarda da Vin�ija o vodi, stenama, fosilima, vazduhu i svetlosti. Vlasnik "Majkrosofta" Bili Gejts kupio ju je 1994. godine za 30,8 miliona dolara, �to je najve�a cena jedne knjige na svetu.

•  "Ptice Amerike" ameri�kog ornitologa i slikara D�ona Odibona. Pre desetak godina prodata je za 8,8 miliona dolara, i to svih 120 primeraka, jednom �eiku iz Katara. Za ovu knjigu ka�u da je "najbolja slikovnica svih vremena".Visoka je 1 m, sa slikama ptica u prirodnoj veli�ini.

•  "Traktat o vo�kama", 1768. rad je francuskog botani�ara Anrija di Monsoa. Do u detalje prikazuje 16 vo�aka. Na aukciji u Briselu 2006. godine prodata je za 4,5 milona dolara.

•  Ptolomejeva "Kosmografija", nastala izme�u 90. i 170. godine n.e. Bavi se geocentri�nom koncepcijom svemira, teorijom polja i teorijom �etiri elementa.

•  "Atlas Evrope", autora Gerarda Merkatora (1512-1594), Flamanca koji je mapirao Evropu. Procenejna je na 1,3 milion dolara a nalazi se u Britanskoj biblioteci.

Neki idu toliko daleko da se bave sakupljanjem takozvane efemere. To su �tampani i pisani materijali �ija je vrednost kratkotrajna: novine, note, pisma, kalendari i sli�no. Ovo je gotovo nepregledna oblast jer nudi mogu�nost stvaranja kolekcije od maltene svega �to je ikad pisano: od banalnog podmeta�a i kutije �ibica do raznih diploma, pohvalnica ili pozori�nih programa. Iz ove efemere nastao je niz posebnih hobija. Na internetu, u katalozima antikvara i na aukcijama valja pratiti cene knjiga. Cena antikvarne knjige varira u zavisnosti od prodavca i antikvara. Dobro obave�teni kolekcionari mogu ste�i pribli�nu predstavu o vrednosti knjige i tako izbe�i da preplate �eljeni primerak.

Treba praviti razliku izme�u kolekcionarstva i posedovanja ve�eg broja knjiga iz ljubavi prema �itanju. Ovaj hobi za�eo se u Evropi u 15. veku, kada su sakupljani oslikani rukopisi. U Kini je tradicija znatno du�a. Jo� je dinastija Han (od 206. godine p.n.e. do 220. n.e.) pravila veliku kolekciju. Kao kriterijum prema kojem se pravi zbirka mo�e se uzeti autor, omot, prvo izdanje, minijaturne knjige, neka oblast nauke ili u�a oblast kojoj su knjige posve�ene, odre�eni knji�evni �anrovi. U novije vreme javljaju se i kolekcionari elektronskih knjiga.

Oliver Klajn

 

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2013. PLANETA