MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 30
Godina V
Avgust - Oktobar 2008.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

METEOROLOGIJA

Pripremila: Ljerka Opra

Ciklogeneza iznad Vojvodine

Ciklon je sistem vrtložnog kretanja vazduha čija se osa vrtložnosti poklapa sa osom niskog pritisa . Fitz - Roy je uočio da u ciklonu učestvuju dve vazdušne mase koje se razlikuju po temperaturi , sadržaju vlage i kretanju . Smatrao je da hladnija i suvlja vazdušna masa potiče iz većih geografskih širina , a toplija i vlažna iz suptropskih oblasti . Njegovi savremenici nisu posvetili pažnju tom otkriću , tako da cikloni nisu proučavani sve do početka 20. veka kada je J . Bjerkenson objavio skicu modela ciklona po kojoj hladan vazduh obrazuje klin ispod toplog vazduha . On je ciklon posmatrao kao talasni poremećaj čija se amplituda vremenom povećava . Danas se zna da se cikloni razvijaju od podloge naviše . Veoma često se javljaju u nekim predelima , što znači da na njihovo formiranje utiče orografija . Uslovi za ciklogenetičnost oblasti su :

- postojanje vodenog ili kopneno - ravničarskog bazena
- bazen mora biti zaklonjen planinskim lancima u pravcu najčešćeg prodora hladnog vazduha i
- moraju se javljati česti prodori hladnog vazduha čiji je pravac kretanja pod velikim uglom u odnosu na planinsku prepreku .

Tropski cikloni su malog prečnika, ali izuzetne jačine. Nastaju u pojasu između 5. i 20. uporednika, pretežno u zapadnim delovima velikih vodenih bazena i u arhipelazima blizu kontinenta čije se obale pružaju pravac sever-jug. Retko nastaju na kontinentima. Prelazeći sa okeana na kontinent, slabe i brzo se gase. Na severnoj hemisferi tropski cikloni nastaju na Antilima i Karipskom moru zahvatajući ponekad Meksički zaliv i južne obale SAD, naročito Floridu. Lokalno ime je antilski ili zapadnoindijski uragan. U Indijskom okeanu uglavnom nastaju u Arapskom moru i Bengalskom zalivu, a u Tihom okeanu na Filipinima i Južnom kineskom moru. Iz ovih oblasti cikloni prodiru u istočnoazijske oblasti i Japan. Lokalno ime je tajfun.

Prvi pisani izveštaj o tropskom ciklonima potiče od Kristofora Kolumba, koji je u blizini Azora 12. februara 1493. doživeo uragan.

Prema proceni, na ostrvu Porto Riko pri prolasku uragana 1899. palo je dve milijarde i 600 miliona tona kiše.

Brzina vetra u razvijenom tropskom ciklonu može da, u kratkim intervalima, dostigne brzinu 300 km/h.

Takva ciklogenetična oblast je Đenovski zaliv . Šezdesetih godina 20. veka đenovski cikloni su bili predmet dve doktorske disertacije na Katedri za meteorologiju Univerziteta u Beogradu . Treći doktorant na toj katedri , Petar Gburčik je novembra 1960. odbranio tezu “ Ciklogeneza u Đenovskom zalivu ”, a u maju 1962. Đura Radinović je odbranio tezu “ Termički i dinamički uslovi stvaranja ciklona u Sredozemlju ”. Radinović je nastavio da proučava taj fenomen . Statističkom metodom je odredio ciklogenetička žarišta zapadnog Sredozemlja i putanje po kojima se premeštaju cikloni . Rezultati su objavljeni pod naslovom “ Analisys of the Cyclogenetic Effect in the West Mediterranean ”, a prikazani su na Međunarodnom kongresu alpske meteorologije , održanom 1962. na Bledu . “ On Forecasting of Cyclogenesis in the West Mediterranean and Other areas Bounded by mountain Ranges by Baroclinic Model ” objavio je 1965. godine . Iste godine objavljuje i rad “ Cyclonic Activity in Yugoslavia and Surrounding Areas ”. Ovi radovi su mu obezbedili ugled najboljeg poznavaoca ciklogeneze Sredozemlja , te je često citiran u radovima eminentnih autora koji su se bavili problemom ciklogeneze ili numeričkog modeliranja atmosfere .

Pošto ciklonska aktivnost u zapadnom Mediteranu utiče na vreme u našoj zemlji , njihovo dobro prognoziranje utiče na prognozu vremena kod nas . Veoma dobro ih prognozira Eta - numerički model atmosfere začet početkom sedamdesetih godina 20. veka i dobrim delom razvijen u Beogradu . Deo zasluge da se taj model mogao razvijati u Beogradu pripada Radinoviću koji je , kao profesor Katedre za meteorologiju i direktor Saveznog hidrometeorološkog zavoda Jugoslavije , vlastitim zalaganjem obezbedio sredstva za nabavku prvog računara u Jugoslaviji za potrebe meteorologije .

Ciklonska aktivnost u zapadnom Sredozemlju i okolnim predelima

Iz radova o ciklonskoj aktivnosti u Sredozemlju i okolnim predelima profesora Radinovića saznaje se da se , u neposrednoj blizini ili iznad naše zemlje , nalazi pet ciklogenetskih oblasti : Đenovski zaliv , severni Jadran , Egejsko more , Panonska i Vlaška nizija . Ove oblasti se razlikuju po prirodi podloge : prve tri su vodeni bazeni , a druge dve kopneni . U Ligurnijskom moru se javlja najveći broj ciklona zapadnog Sredozemlja . Radinović je posmatrao pojavu ciklona od 1949. do 1958. u oblasti ograničenoj 36. i 46. uporednikom i 0. i 15. podnevnikom . Oblast je podelio na šest delova sa korakom od 5 stepeni i ustanovio da se , tokom tog perioda , u celoj oblasti javilo 297 ciklona , od kojih 182 u segmentu koji pokriva Ligurnijsko more , a 55 u severnom Jadranu . To znači da se preko 60% ciklona javilo u Ligurnijskom moru sa maksimumom čestine u Đenovskom zalivu , dok se 19% ciklona javilo u severnom Jadranu . Važno je napomenuti da su 3/4 tih ciklona nastale u toj ograničenoj oblasti , a tokom zime oblast su napustile 2/3 ciklona , a leti 1/3. Radinović je zapisao : “ Cikloni pri prelasku preko Sredozemlja teže da prođu kroz Ligurnijsko more i južni Jadran , te se smatraju gravitacionim oblastima depresija koje se kreću u njihovoj blizini . Pored ovih pravaca , depresije se često kreću pravcima Madrid - Korzika , Gibraltar - Korzika i Tunis - Korzika .”

U proseku u zapadnom Sredozemlju godišnje se javi 40 ciklona , prosečno svaki deveti dan . Uzrok tome su Alpi koji eformišu termička i strujna polja . Kada se ciklogenetičnost Panonije posmatra na način kao zapadno Sredozemlje , uočava se da je maksimum pojavljivanja ciklona u oblasti Vojvodine - njihova čestina je jednaka čestini pojave ciklona u severnom Jadranu . Cikloni iz severnog Jadrana svoju oblast često napuštaju premeštajući se preko Gorskog Kotara , Slavonije , Vojvodine i Vlaške nizije . Često se dogodi da se u Vlaškoj niziji ciklon toliko regeneriše da se proširi i na Vojvodinu te se tada čini kao da se ciklon premešta ka zapadu .

Ciklogenetičnost Vojvodine je veoma upečatljiva tokom toplog perioda godine . Kada se tokom letnjih vručina zagreje vojvođanska ravnica pa u nju prispe hldan vlažan vazduh , efekat se može uporediti sa prosipanjem vode na vrelu ploču peći . Nastaju konvektivni oblaci koji potamnjuju široko ravničarsko nebo i svojim vrhom probijaju tropopauzu . Gotovo po pravilu , dijagonalno zasipaju Vojvodinu gradom .

Dan pre

Prema zvaničnim meteorološkim podacima , 24. jul 1987. je bio vreo dan . Temperatura vazduha u prizemlju Panonije i na Balkanu se kretala između 30 i 40 stepeni C , u Makedoniji do 45. U ponoć između 24. i 25. jula , na visini od 500 m temperatura se kolebala između 22 i 24 stepena C . U noći i ranim jutarnjim časovima 25. jula , posle dužeg perioda tropskih vrućina , u Panoniju je počeo da prodire hladan vazduh iz zapadne Evrope . Granična oblast između nailazećeg hladnog nestabilnog vazduha i tople subtropske vazduđne mase stacionirala se iznad pograničnih delova Slovenije sa Austrijom da bi se u popodnevnim časovima pokrenula ka jugu i jugoistoku brzinom 30 km / h . Jako izražene termičke razlike ispred i iza fronta stvorile su talas na frontalnoj površini i ciklonski sistem malih razmera . Ispred fronta su temperature vazduha bile 30-34 stepena C , a iza fronta od 17-20. U zoni fronta se formiralo nekoliko oblačnih sistema . Oblačni sistemi su dali trasu dugačku 550 km , široku 20-40 km , na kojoj je grad mestimično dostizao veličine oraha i kokošjeg jajeta . Prosečna visina ovog oblačnog sistema je bila oko 14 km , a prosečna brzina premeštanja 90 km / h . U Sloveniji i Hrvatskoj brzina je bila 60-70 km / h da bi u istočnoj Slavoniji i Vojvodini dostigli vrednost do 100 km / h . Preko severozapadnih i srednjih delova Bačke talas zahlađenja je oko 19.00 ušao u Vojvodinu , skoro do Tise . Krećući se sredinom Bačke i preko Banata , taj talas je oko 20.00 stigao do rumunske granice , gde se nastavila nepogoda . Na području Vojvodine je nepogoda bila najjača .

U Vojvodini je nepogodom bila zahvaćena šira okolina Sombora , područje Bečej - Zrenjanin : ukupno područje 22 opštine . Poljoprivredne kulture su oštećene od 10-100%. na površini od 259.620 ha . Pričinjena šteta je procenjena na oko 127 milijardi dinara . Bila je to nepogoda velikih razmera kojoj je ciklogenetičnost iznad Vojvodine dala svoj maksimalni doprinos .

Ljerka Opra

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

»   PRETPLATA


Godišnja pretplata na “Planetu” iznosi 1.100,00 dinara, što uključuje 6 brojeva i troškove otpreme i poštarine. Čitaoci koji su zainteresovani za pretplatu mogu da se jave na E-mail: planeta@belmedia.co.yu, ili adresu: 11000 Beograd, Majke Jevrosime 42/13, ili telefon: 011/3225-571. Treba poslati ime i prezime i adresu, ostalo je na redakciji.

 

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA